Důležité informace pro rodiče

Základní informace pro žáky a rodiče žáků nastupujících do 1. ročníků


Třídnické práce budou tento den u žáků nastupujících do 1. ročníku probíhat do cca 12:15 hod.
Seznamy žáků v jednotlivých třídách budou na dveřích učeben.


Vážení rodiče,
děkujeme Vám, že jste pro středoškolské vzdělávání Vašich děti zvolili právě naši školu. Stejně tak děkujeme za zájem i Vám, milí žáci, a těšíme se na Vás při zahájení nového školního roku.
Věřte, že cílem naší školy je vytvořit takové podmínky, které by všem žákům umožnily kvalitní vzdělávání společně s jeho úspěšným završením, ať již formou závěrečné zkoušky u učebních oborů, nebo maturitní zkouškou u oborů studijních.

Proto, prosím, přijměte před naší další spoluprací několik zásadních úvodních informací:

Školní rok 2018/2019

Školní rok začíná sudým týdnem v pondělí 3. 9. 2018 v 8:00 ve školní budově na Gen. Krátkého 30 – týká se následujících tříd a oborů:

SM 1. (strojní mechanik, obráběč kovů, mechanik kolejových vozidel) – Mgr. Ivan Gavanda (třídní učitel)
OK 1. (obráběč kovů) – Ing. Iveta Matušková (třídní učitelka)
TR 1. (truhlář) – Ing. Dagmar Evjáková (třídní učitelka)
E 1. (ktrikář silnoproud + kadeřnice) – Mgr. Hana Kubelková (třídní učitelka)
KD 1. (kadeřnice + elektromechanik) – Mgr. Andrea Rulíšková (třídní učitelka)
PA 1. (prodavač + operátor skladování) – Ing. Zdenka Králová (třídní učitelka)
MS 1. (mechanik strojů a zařízení) – Ing. Jan Rekšák (třídní učitel)

ST 1. (strojírenství + nábytkářská a dřevařská výroba) – Mgr. Ivana Přikrylová (třídní učitelka)

MA 1. (nástavbové studium) – Ing. Dagmar Drápalová (třídní učitelka)
EJ (jednoletý obor elektrikář) – Ing. Milan Znoj (kombinovaná forma vzdělávání – zahájení dne 6. 9. 2018) (třídní učitel)

Ve stejný den a ve stejný čas na ulici Bulharské zahajuje školní rok třída:

IMZ 1. (instalatér, zedník, tesař) – Ing. Marcela Maixnerová (třídní učitelka).

Třídnické práce budou tento den u žáků nastupujících do 1. ročníku probíhat do cca 12:15 hod. Seznamy žáků v jednotlivých třídách budou na dveřích učeben.


Webové stránky školy – sszts.cz
Na webových stránkách školy jsou aktuálně zveřejňovány všechny podstatné informace související s chodem školy včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště i zaměstnance. Informace pro školní rok 2018/2019 budou vyvěšovány postupně od počátku měsíce září – v této souvislosti Vás žádáme o trpělivost, protože vzhledem k počtu žáků a množství informací není technicky možné zajistit vyvěšení všech informací okamžitě. Děkujeme Vám za pochopení.

Školní řád
Práva a povinnosti žáků včetně vzájemných vztahů (a dalších situací spojených se vzděláváním) obsahuje školní řád. Školní řád je veřejně přístupný na webových stránkách školy, případně v tištěné podobě. Žák je povinen dodržovat ustanovení školního řádu. Rovněž jsou žáci povinni řídit se ustanoveními řádů jednotlivých pracovišť odborného výcviku a odborné praxe. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze žákovi uložit v souladu se školským zákonem a školním řádem kázeňská opatření bez právních důsledků nebo kázeňská opatření s právními důsledky. Školní řád obsahuje i některé povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků. Povinnost seznámit se se školním řádem mají žáci i zákonní zástupci žáků.

Stravování
Škola zajišťuje stravování – obědy na všech svých pracovištích. Bližší informace o stravování na ul. Gen. Krátkého a na ul. Bulharské – viz informace společnosti Scolarest.

Nadační fond SŠŽTS Šumperk
Roční příspěvek do nadačního fondu činí 250,- Kč na rok za každého žáka. Podrobné informace o činnosti nadačního fondu včetně použití vybraných prostředků jsou přístupné na webových stránkách školy.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesný handicap, poruchy učení apod.) musí po nástupu do prvního ročníku přinést platné doporučení specializovaného pedagogicko-psychologického pracoviště svému třídnímu učiteli. Ten předá doporučení odpovědným pracovníkům školního poradenského pracoviště. Škola následně přizpůsobí podmínky vzdělávání takového žáka podle doporučených opatření.

Školní poradenské pracoviště
Školní poradenské pracoviště tvoří výchovná poradkyně, metodik prevence a školní speciální pedagog. ŠPP zajišťuje tyto základní oblasti činností - péči o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, řešení výchovných problémů, práci v oblasti prevence sociálně-patologických jevů kariérové poradenství, poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti a další. Kontakt na pracovníky, na které se mohou žáci i Vy sami obracet v případě potřeby, je uveden na webových stránkách.

Studijní oddělení
Pro řešení různých situací spojených s průběhem vzdělávání Vašich dětí jsou Vám k dispozici nejenom třídní učitelé, ale i pracovníci studijního oddělení – tel. kontakt 583 320 117, případně mail studijni[zavináč]sszts.cz. Upozorňujeme, že během prázdnin může být provoz studijního oddělení omezen z důvodu čerpání řádné dovolené – před případnou návštěvou si, prosím, telefonicky ověřte přítomnost pracovníků.

Přístup k výsledkům vzdělávání
Žáci i zákonní zástupci žáků mají během školního roku kdykoliv přístup k výsledkům vzdělávání prostřednictvím systému Bakalář. Po nástupu do prvního ročníku obdržíte přístupový kód, pod kterým se můžete přihlásit a nahlédnout do průběžné klasifikace v jednotlivých předmětech nebo zjistit případná udělená výchovná opatření.

Konzultační hodiny
V případě, že při procesu vzdělávání nedosahují žáci odpovídajících výsledků, mohou využít konzultační hodiny, které nabízí vyučující každého předmětu. Přehled konzultačních hodin jednotlivých učitelů bude vyvěšen na webových stránkách počátkem měsíce září.

Ještě jednou Vám děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Vedení Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk.Obory vzdělávání

Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:


Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:


Nástavbové denní studium
Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:


Pozn:   S; S označují obory podporované stipendiem KÚ Olomouc


Ubytování žáků

Naši žáci se mohou ubytovat v některém z domovů mládeže:


DM SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3
  SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3
VOŠ a SPŠ, Šumperk, Gen. Krátkého 1
  VOŠ a SPŠ, Šumperk, Gen. Krátkého 1

Měsíční plán Harmonogram akcí
DOPORUČUJEME
Rekvalifikace Kontakty-škola Dokumenty