Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listemPopis oboru

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

Základní údaje:

 • Délka studia: 3 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost včetně barvocitu
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • Možnost poskytnutí stipendia!

Profil absolventa:
Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Ovládá výrobu, sestavování, údržbu a zkoušení elektrozařízení a elektrovýzbroje všeho druhu. Zvládá opravy elektrických částí kolejových vozidel.
Provádí elektroinstalaci podle výkresů a schémat. Umí pracovat v týmu a s osobním počítačem na uživatelské úrovni. Je informačně gramotný. Vědomosti z ekonomiky a podnikání mu umožňují orientovat se na trhu práce a v pracovně-právních vztazích. Umí se dále vzdělávat a sledovat směry vývoje ve svém oboru. Je připraven k absolvování zkoušky §5 vyhl. 50/1978 Sb.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář v elektromontážních firmách, ve firmách strojírenských a stavebních nebo v opravárenských závodech v mnoha pracovních pozicích.
Například: provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik-údržbář, provozní elektrikář železniční dopravy. Na základě praxe, vykonávané v průběhu vzdělání, se uplatní v oblasti kolejových vozidel.Popis oboru

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Základní údaje:

 • Délka studia: 3 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost včetně barvocitu
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Profil absolventa:
Absolventi tohoto oboru vzdělání jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci schopní vykonávat odborné práce u firem v oblasti různých elektrotechnických zařízení a přístrojů – např. chladící a mrazící zařízení, klimatizace, elektrické pohony a napájecí zdroje a další. Mezi další možnosti uplatnění absolventů patří servisní péče v technických službách, provozní technická údržba v průmyslových podnicích – např. automatické výrobní linky, strojní zařízení, měřící a regulační technika, procesorová technika u technických zařízení a přístrojů, zabezpečovací technika, kancelářská technika, spotřební elektronika, zdvihací zařízení (výtahy) apod.
Je připraven pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Provádění kvalifikovaných servisních prací na elektrotechnických zařízeních a přístrojích. Instalace zprovoznění, kontrola, údržba a oprava elektrotechnických zařízení a přístrojů.Popis oboru

36-52-H/01 Instalatér

Základní údaje:

 • Délka studia: 3 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, schopnost práce ve výškách a předpoklady k vykonání svářečského kurzu
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, svářečský průkaz ZK 311 W01 (plamen), osvědčení pro práci s mědí a plastem
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Profil absolventa:
Absolvent používá odbornou terminologii. Zhotovuje jednoduché instalační náčrty, hotové dílo zakreslí do výkresu. Umí se orientovat v technicko-instalační dokumentaci a číst ji. Popíše technologický postup práce. Má všeobecné znalosti týkající se vnějších rozvodů vody, kanalizace, topení a plynu, dále oborů elektro, regulace a měření. Orientuje se v základních cenových propočtech. Zná a dodržuje zásady bezpečnosti práce. Chrání životní prostředí. Spolupracuje s ostatními pracovníky. Zákazníkovi je schopen poskytnout radu při volbě materiálu a návrhu optimálního instalačního řešení objektu. Pracuje s počítačem na uživatelské úrovni. Vědomosti z ekonomiky a podnikání mu umožňují orientovat se na trhu práce a v pracovně-právních vztazích. Je připraven se dále vzdělávat a sledovat směry vývoje svého oboru.
Během výuky získá svářečský průkaz, certifikát na pájení mědi a polyfúzní svařování.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Obor poskytuje všeobecné i odborné vzdělání. Vytváří základní předpoklady k provádění odborných stavebních činností v oblasti instalačních prací, a to montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynových a topných rozvodů a zařízení; spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami; osazování a připojování různých zařízení, regulace, provádění zkoušek a uvádění do provozu.Popis oboru

69-51-H/01 Kadeřník

Základní údaje:

 • Délka studia: 3 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Profil absolventa:
Žáci se během studia naučí na profesionální úrovni provádět veškeré chemické kadeřnické úkony jako barvení, odbarvování, melírování vlasů různými moderními technikami, trvalou ondulaci v klasickém i moderním provedení. Vodovou ondulaci s různými konečnými úpravami dámských i pánských účesů, složitých společenských i soutěžních účesů. Stříhání i úpravy vlasů probíhají formou práce na zákaznících a modelech žáků v našich školních kadeřnických provozovnách. Žáci se s úspěchem prezentují na mnoha soutěžích a přehlídkách. Pro žáky připravujeme pravidelně různé akce, které podpoří jejich kreativitu..

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventaPopis oboru

23-55-H/01 Klempíř

Základní údaje:

 • Délka studia: 3 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky , zdravotní způsobilost, zvláště schopnost práce ve výškách
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • Možnost poskytnutí stipendia!

Profil absolventa:
Absolvent používá odbornou terminologii. Využívá pracovní pomůcky, nářadí a stroje. Čte stavební výkresy, zhotovuje jednoduché klempířské náčrty. Popíše technologický postup práce. Navrhuje, vyrábí, montuje a opravuje stavební klempířské konstrukce. Stanoví spotřebu materiálu. Orientuje se v základních cenových záležitostech. Dodržuje předpisy bezpečnosti práce. Spolupracuje s ostatními pracovníky. Zákazníkovi je schopen poskytnout radu při volbě materiálu či pracovním postupu.
Pracuje s osobním počítačem na uživatelské úrovni. Je informačně gramotný. Vědomosti z ekonomiky a podnikání mu umožňují orientovat se na trhu práce a v pracovně-právních vztazích. Je připraven se dále vzdělávat a sledovat směry vývoje svého oboru.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve stavebních firmách v povolání klempíř nebo v živnostech. Provádí základní klempířské práce na pozemních stavbách, tj. zpracovává tenké plechy a profily na stavební klempířské výrobky, odvodnění střech, oplechování a lemování stavebních konstrukcí a kladení kovových střešních krytin. Zvládá navrhování, výrobu, montáž a opravy stavebních klempířských konstrukcí.Popis oboru

23-68-H/01 Mechanik opravář kolejových vozidel

Základní údaje:

 • Délka studia: 3 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost - i pro vykonání svářečského kurzu
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • Možnost poskytnutí stipendia!

Profil absolventa:
Obsluhuje diagnostická zařízení při zjišťování závad. Kontroluje technický stav vozidel a jejich příslušenství. Rozpozná druhy závad. Stanoví rozsah oprav, provádí demontáž agregátů vozidel, jejich opravu a následnou montáž. Absolvent používá odbornou terminologii. Využívá pracovní pomůcky, nářadí a stroje. Čte technické výkresy, schémata. Provádí diagnostiku a opravy, dodržuje předepsané postupy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Používá vhodné materiály a náhradní díly.
Umí pracovat v týmu a s osobním počítačem na uživatelské úrovni. Je informačně gramotný. Je připraven dále se vzdělávat a sledovat směry vývoje ve svém oboru. Žák může získat svářečský průkaz.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru s výučním listem - mechanik opravář kolejových vozidel - je připraven k výkonu dělnických povolání při montáži,opravách a údržbě vozidel.Popis oboru

23-56-H/01 Obráběč kovů

Základní údaje:

 • Délka studia: 3 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • Možnost poskytnutí stipendia!

Profil absolventa:
Získáte základní vědomosti a dovednosti potřebné pro práci na soustruhu, frézce, brusce a jiných moderních obráběcích strojích. Seznámíte se s programováním, seřizováním a prací na CNC obráběcích strojích.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Obráběč kovů je v současnosti nejžádanější obor nejen v regionu. Přijďte se vyučit oboru, kde máte jistotu a perspektivu dobrého zaměstnání.Popis oboru

66-53-H/01 Operátor skladování

- nově otvíraný obor ve školním roce 2015/2016 s možností uplatnění absolventů v několika regionálních firmách!

Základní údaje:

 • Délka studia: 3 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Profil absolventa:
Absolvent oboru Operátor skladování disponuje odbornými kompetencemi v oblasti logistiky výrobních, prodejních a zásobovacích procesů. Náplň školního vzdělávacího programu umožňuje rovněž i využití cizího jazyka při komunikaci se zahraničními klienty. Absolvent je připravován k samostatné práci na úseku nákupu, příjmu, uskladnění, výdeje a expedice různých druhů materiálu a produktů, včetně práce s doklady, které souvisejí s předchozími činnostmi. Ovládá potřebné administrativní činnosti spojené s problematikou logistiky. Vyřizuje objednávky a reklamace. Zná zásady skladování a ošetřování zásob zboží a materiálu a je schopen uplatňovat zásady prevence při ochraně užitné hodnoty skladovaných potravinářských produktů (HACCP).
Součástí vzdělání je příprava k získání osvědčení o způsobilosti k obsluze motorových vysokozdvižných vozíků.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Absolvent je schopen uplatnit nabyté odborné znalosti a dovednosti v malých a středních soukromých podnicích, ale také ve velkých logistických řetězcích, a to jako specialista logistiky, skladový operátor (skladník) či pracovník nákupu a expedice. Po doplnění dosaženého středního vzdělání maturitní zkouškou a potřebnou dobou praxe najde uplatnění i na případných vedoucích pozicích v oblasti logistiky (možnost navazujícího vzdělávání - obor 64-41-L/51 Podnikání).Popis oboru

66-51-H/01 Prodavač

Základní údaje:

 • Délka studia: 3 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Profil absolventa:
AV odborném výcviku se seznámíte s prodejem potravinářského zboží, textilu, drogerie, parfumerie, elektro, obuvi, papírnictví atd.

Požadavky na absolventa ve 3. ročníku:

 • ekonomické vyjadřování v ústním i písemném projevu - znalost daňové evidence
 • ovládání techniky administrativy
 • osvojení zásad jednání se zákazníkem
 • samostatný prodej zboží
 • ovládání dalších maloobchodních operací
 • znalost vlastností prodávaného zboží
 • znalost principů tržního hospodářství

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Cílem oboru vzdělání je připravit absolventa na povolání prodavač tak, aby mohl pracovat samostatně ve všech typech provozních jednotek. Obsah vzdělávání tvoří všeobecné a odborné předměty (ekonomika, obchodní provoz, zbožíznalství, účetnictví, informační technologie, propagace, administrativa prodeje a další).Popis oboru

23-51-H/01 Strojní mechanik

Základní údaje:

 • Délka studia: 3 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • Možnost poskytnutí stipendia!

Profil absolventa:
V oboru vzdělání se naučíte zámečnické řemeslo, opravy a montáž zámečnických i stavebních konstrukcí, opravy, montáže a seřizování strojů a mechanismů. Také budete mít možnost získat oprávnění svářeče se závěrečnou zkouškou pro svařování el. obloukem i pro svařování hořlavými plyny (každý kurz v hodnotě 10 000 Kč) - zdarma.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Přijďte se učit v oboru, ve kterém máte širokou možnost uplatnění po vyučení. Jako součást přípravy žáků na budoucí zaměstnání jsou zajišťovány odborné stáže a provozní praxe u vybraných firem regionu. O naše absolventy je velký zájem z řad podnikatelů. Práce se nabízí doma, příp. i v zahraničí za dobrých platových podmínek.Popis oboru

36-64-H/01 Tesař

Základní údaje:

 • Délka studia: 3 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, schopnost práce ve výškách
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • Možnost poskytnutí stipendia!

Profil absolventa:

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v dřevozpracujícím průmyslu, zejména v oblastech:

 • výroby nábytku a interiérů včetně jejich montáží
 • lehkých dřevěných konstrukcí
 • stavebně-truhlářských výrobků
 • sportovních potřeb, hraček, obalů, palet
 • kartáčnických výrobků
 • zásobování
 • výrobní kontroly
 • obchodu

Po získání výučního listu může žádat o řemeslnou živnost a podnikat v oboru jako OSVČ nebo může pracovat jako zaměstnanec.Popis oboru

33-56-H/01 Truhlář

Základní údaje:

 • Délka studia: 3 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • Možnost poskytnutí stipendia!

Profil absolventa:
Naučíte se poznávat dřevo a jeho vlastnosti, ručně i strojně tento materiál obrábět a vyrábět z něho celý sortiment nábytku a zařízení interiérů. Získáte znalosti v provádění různých druhů montáží, povrchových úprav, ale také odborných oprav a rekonstrukcí nábytku.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Absolvent se naučí poznávat dřevo a ostatní materiály používané v dřevozpracujícím průmyslu, jejich vlastnosti, ručně a strojně tyto materiály obrábět a vyrábět z nich velký sortiment výrobků. Zaměří se nejen na výrobu, opravy a rekonstrukce nábytku, ale získá i základní znalosti pro výrobu stavebně-truhlářských výrobků, lehkých konstrukcí a dalších doplňků z masivního dřeva i konstrukčních desek.Popis oboru

36-67-H/01 Zedník

Základní údaje:

 • Délka studia: 3 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, schopnost práce ve výškách
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • Možnost poskytnutí stipendia!

Profil absolventa:
Absolvent používá odbornou terminologii. Využívá pracovní pomůcky, nářadí a stroje. Čte stavební výkresy, zhotovuje jednoduché náčrty. Popíše technologický postup práce. Provádí zednické práce při dodržení platných norem. Orientuje se na trhu se stavebním materiálem. Dodržuje předpisy bezpečnosti práce.
Spolupracuje s ostatními pracovníky. Zákazníkovi je schopen poskytnout radu při volbě materiálu či pracovního postupu. Pracuje s osobním počítačem na uživatelské úrovni. Je informačně gramotný.
Vědomosti z ekonomiky a podnikání mu umožňují orientovat se na trhu práce a v pracovně-právních vztazích. Je připraven se dále vzdělávat a sledovat směry vývoje svého oboru.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník nebo v živnostech. Provádí základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění z různých materiálů, vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazování výrobků přidružené stavební výroby, práce při přestavbách budov.
Po zaškolení provádí speciální práce na stavbách jako zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce, jednoduché sádrokartonové konstrukce a výstavbu montovaných staveb.Popis oboru

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Základní údaje:

 • Délka studia: 1 rok, kombinované studium
 • Podmínky přijetí: : ukončené střední vzdělání s vyučením nebo maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání, přičemž není rozhodující v jakém, nebo absolventi VŠ, zdravotní způsobilost
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Profil absolventa:
AAbsolvent je středoškolsky vzdělaný odborník ve vybraném oboru. Vzdělávání probíhá v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru a to během 1 roku. Toto studium absolventovi umožní rozšíření kvalifikace, zvýšení možností uplatnění na trhu práce i pro samostatnou výdělečnou činnost.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventaPopis oboru

23-51-H/01 Strojní mechanik

Základní údaje:

 • Délka studia: 1 rok, kombinované studium
 • Podmínky přijetí: : ukončené střední vzdělání s vyučením nebo maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání, přičemž není rozhodující v jakém, nebo absolventi VŠ, zdravotní způsobilost
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Profil absolventa:
AAbsolvent je středoškolsky vzdělaný odborník ve vybraném oboru. Vzdělávání probíhá v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru a to během 1 roku. Toto studium absolventovi umožní rozšíření kvalifikace, zvýšení možností uplatnění na trhu práce i pro samostatnou výdělečnou činnost.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventaPopis oboru

36-67-H/01 Zedník

Základní údaje:

 • Délka studia: 1 rok, kombinované studium
 • Podmínky přijetí: : ukončené střední vzdělání s vyučením nebo maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání, přičemž není rozhodující v jakém, nebo absolventi VŠ, zdravotní způsobilost
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Profil absolventa:
AAbsolvent je středoškolsky vzdělaný odborník ve vybraném oboru. Vzdělávání probíhá v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru a to během 1 roku. Toto studium absolventovi umožní rozšíření kvalifikace, zvýšení možností uplatnění na trhu práce i pro samostatnou výdělečnou činnost.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventaPopis oboru

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Základní údaje:

 • Délka studia: 1 rok, kombinované studium
 • Podmínky přijetí: : ukončené střední vzdělání s vyučením nebo maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání, přičemž není rozhodující v jakém, nebo absolventi VŠ, zdravotní způsobilost
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Profil absolventa:
AAbsolvent je středoškolsky vzdělaný odborník ve vybraném oboru. Vzdělávání probíhá v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru a to během 1 roku. Toto studium absolventovi umožní rozšíření kvalifikace, zvýšení možností uplatnění na trhu práce i pro samostatnou výdělečnou činnost.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa