Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškouPopis oboru

23-44-L+H/01 Mechanik strojů a zařízení

Základní údaje:

 • Délka studia: 4 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost - i pro vykonání svářečského kurzu
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • Certifikát:
  – výuční list v oboru Strojní mechanik,
  – vysvědčení o maturitní zkoušce,
  – svářečský průkaz ZK 135 W01 (svařování v ochranné atmosféře).
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Možnost poskytnutí stipendia!

Profil absolventa:
Stanovuje postup montáže, rozsah oprav, včetně rozhodnutí o výměně či úpravách součástí kolejových vozidel, ale i u jiných strojů. Samostatně provádí běžné, střední a generální opravy. Umí zhotovovat a číst technické výkresy, využívat normy a schémata jak z oblasti strojírenství, tak i elektrotechniky, elektroniky a rozvodu vzduchu.
Vyhledává potřebné technické informace z internetu a tabulek. Rozpoznává druhy materiálů na základě jejich vlastností a značení. Umí spojovat součásti a obrábět materiály. Dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny práce.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník, připravený pro výkon kvalifikovaných funkcí ve firmách strojírenského i všeobecného zaměření. Popřípadě se uplatní v podnikatelské sféře.
Absolventi jsou připraveni sestavovat, seřizovat, ovládat a udržovat stroje a strojní zařízení v provozuschopném stavu. Dále jsou schopni zjišťovat a diagnostikovat vzniklé závady a zároveň je odstraňovat. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky ve třetím ročníku získají výuční list v oboru Strojní mechanik.Popis oboru

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

Základní údaje:

 • Délka studia: 4 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Profil absolventa:
Při studiu získáte potřebné znalosti a vědomosti v oblasti konstrukční, technologické přípravy výroby s použitím výpočetní techniky a moderních kreslicích programů. Seznámíte se s dřevařskou výrobou, nábytkářskou výrobou, čalounictvím, stavebním truhlářstvím, dřevěnými konstrukcemi, a to vše s provázaností na management a ekonomiku.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Obor je orientován na uplatnění v praxi ve velkých, středně velkých i malých firmách na střední a nižší úrovni řízení a na organizaci výroby, např. jako vedoucí a přípraváři výroby, plánovači, mistři, referenti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. Uplatnit se můžete i jako technologové, konstruktéři a návrháři, operátoři ve všech oblastech výroby, případně i jako úředníci v oblasti státní správy. Absolvent se může uplatnit v pozici zaměstnance i v pozici zaměstnavatele.Popis oboru

66-41-L+H/01 Obchodník

Základní údaje:

 • Délka studia: 4 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce a výuční list v oboru Prodavač
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Profil absolventa:
Při vzdělávání získáte potřebné znalosti a vědomosti v oblasti provozu a řízení obchodních firem. Seznámíte se s prodejem zboží, administrativní a ekonomickou činností v obchodní firmě s použitím výpočetní techniky.
Požadavky na absolventa:

 • ovládání principů tržního hospodářství
 • osvojení problematiky obchodních jednotek
 • ovládání účetnictví podniků, využívání informační technologie
 • zajišťování prodejních akcí
 • zajišťování nákupu a prodeje zboží
 • poskytování poradenské služby o zboží
 • vedení a vystavování obchodních písemností
 • sestavování harmonogramů zásobování
 • ovládání principů marketingu
 • ovládání základních poznatků managementu - zejména řízení obchodních firem

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Obor je orientován na samostatné vykonávání obchodně-provozních, marketingových a organizačních činností. Vzdělání umožňuje vstup do všech druhů obchodních organizací a firem.
Obsah vzdělání tvoří všeobecné a odborné vyučovací předměty (ekonomika, obchodní provoz, administrativa provozu, účetnictví, informační technologie, management, právní nauka, marketing, mezinárodní obchod a další). Součástí studia je i odborná praxe ve firmách a výuka anglického i německého jazyka. V předmětech Studentská společnost a Fiktivní firma uplatní studenti své teoretické znalosti při řízení a provozu vlastní obchodní firmy.
Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách.Popis oboru

36-47-M/01 Stavebnictví

Základní údaje:

 • Délka studia: 4 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Obor je podporován prospěchovým stipendiem!

Profil absolventa:
Žák po absolvování základní části programu posuzuje přípravu a realizaci investičních akcí, navrhuje jednoduché pozemní stavby, řídí stavební práce, zajišťuje správu a údržbu objektů, správně volí používané materiály, orientuje se v nabídce trhu, dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
Efektivně pracuje s informacemi. Při práci s počítačem ovládá kancelářské programy, používá dva grafické programy pro projektování staveb. Samostatně řeší vzniklé problémy. Dokáže pracovat v týmu a názorově argumentovat. Vypracuje elektronickou prezentaci a dokáže ji realizovat. Domluví se v jednom cizím jazyce, ovládá v něm základní oborovou terminologii. Má přehled o možnostech uplatnění se na trhu práce. Je schopen a připraven samostatně se vzdělávat.
V zaměření Stavební obnova vypracuje základní stavební výkresovou dokumentaci rodinného domu. Rozpozná příčiny poruch konstrukcí, volí nutný průzkum a navrhne způsob sanace. Orientuje se ve vývoji architektury a památkové péče, což uplatňuje při údržbě a obnově objektů.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Absolvent je dobře připravený jak pro rezort pozemního stavitelství, tak pro profilující okruh. Uplatní se jako stavební technik při přípravě a realizaci staveb, při projektové a investiční činnosti; jako dispečer, logistik, kontrolor jakosti; jako referent státní správy, technik developerských společností při správě objektů, v marketinku, popř. v podnikání.
Zkrácené jednoleté vzdělání ukončené výučním listem - Zedník. Je organizováno přímo ve škole. Možnost studia na vysoké, nebo vyšší odborné škole.Popis oboru

23-41-M/01 Strojírenství – obsluha CNC strojů

Základní údaje:

 • Délka studia: 4 roky, denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Obor je podporován prospěchovým stipendiem!

Profil absolventa:
Žák se po absolvování vzdělání orientuje v obrábění kovových materiálů, umí obsluhovat a ovládat CNC stroje. Umí vhodně zvolit a nastavit řezné podmínky a provést případně korekce v CNC programu. Ve velké míře využívá technickou dokumentaci a vytváří technické výkresy pomocí CAD systémů. Zvládá základy projektové práce při vývoji strojů, zařízení, nástrojů a přípravků. Vypracovává výrobní a montážní postupy, správně volí používané materiály. Je způsobilý obsluhovat CNC stroje, různé přístroje a nářadí.
Orientuje se v nabídce trhu práce, dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Při práci s počítačem ovládá kancelářské programy. Samostatně řeší vzniklý problém. Dokáže pracovat v týmu. Dokáže názorově argumentovat. Domluví se v jednom cizím jazyce, ovládá v něm základní odbornou terminologii. Má přehled o možnostech uplatnění se na trhu práce. Je schopen a připraven samostatně se dále vzdělávat.

Učební plán oboru

ZDE!

Uplatnění absolventa

Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník, který najde uplatnění ve strojírensky zaměřených firmách, který je schopen obsluhovat konvenční i CNC stroje. Je schopen se uplatnit na pozicích konstruktér zařízení, nástrojů a přípravků se schopností využívat CAD systémy. Dále najde uplatnění na pozicích technolog, mistr výroby, manažer ve výrobě a údržbě, technik ve vývoji, pracovník logistiky, montážní a servisní technik, bezpečnostní technik, manažer prodeje případně jako podnikatel.