23-41-M/01 Strojírenství – obsluha CNC strojů

Zaměření oboru

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata. Studium připravuje všestranně vzdělané technické pracovníky pro strojírenství a příbuzné obory včetně obsluhy CNC strojů. Velký důraz je kladen na obrábění kovových materiálů jak na konvenčních, tak i na CNC strojích. Volitelné předměty umožňují kvalitní přípravu ke studiu vysoké školy technického zaměření.


Profil absolventa

Žák se po absolvování vzdělání orientuje v obrábění kovových materiálů, umí obsluhovat a ovládat CNC stroje. Umí vhodně zvolit a nastavit řezné podmínky a provést případně korekce v CNC programu. Ve velké míře využívá technickou dokumentaci a vytváří technické výkresy pomocí CAD systémů. Zvládá základy projektové práce při vývoji strojů, zařízení, nástrojů a přípravků. Vypracovává výrobní a montážní postupy, správně volí používané materiály. Je způsobilý obsluhovat CNC stroje, různé přístroje a nářadí.
Orientuje se v nabídce trhu práce, dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Při práci s počítačem ovládá kancelářské programy. Samostatně řeší vzniklý problém. Dokáže pracovat v týmu. Dokáže názorově argumentovat. Domluví se v jednom cizím jazyce, ovládá v něm základní odbornou terminologii. Má přehled o možnostech uplatnění se na trhu práce. Je schopen a připraven samostatně se dále vzdělávat.


Uplatnění absolventa

Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník, který najde uplatnění ve strojírensky zaměřených firmách, který je schopen obsluhovat konvenční i CNC stroje. Je schopen se uplatnit na pozicích konstruktér zařízení, nástrojů a přípravků se schopností využívat CAD systémy. Dále najde uplatnění na pozicích technolog, mistr výroby, manažer ve výrobě a údržbě, technik ve vývoji, pracovník logistiky, montážní a servisní technik, bezpečnostní technik, manažer prodeje případně jako podnikatel.


Výuka CAD systémů na oboru SEZ
Na naší škole začínáme s výukou grafického editoru AutoCAD ve druhém ročníku v předmětu CAD systémy s časovou dotací 2 hodiny týdně. Žáci se v tomto ročníku naučí tvorbu 2D výrobní dokumentace, která obsahuje sestavní výkresy, výrobní výkresy (detailní) a rozpisky materiálů (kusovníky).
Výuka probíhá ve čtyřech základních tematických celcích:
  • ovládání kreslících příkazů s použitím prostředků přesného kreslení,
  • použití konstrukčních a editačních příkazů,
  • šrafování, kótování a práce s texty,
  • tvorba a využití bloků a bloků s atributy.
 
K podpoře výuky slouží cvičné příklady s kontrolními časy pro jednotlivé klasifikační stupně.
Dostatečné množství cvičných příkladů umožňuje přizpůsobení výuky individuálním požadavkům žáků. Množství vytvořených výkresů žákem je závislé na jeho dovednostech při práci s grafickým programem a není tedy vázáno čekáním na pomalejší žáky.
Ve třetím ročníku se výuka AutoCADu přesunuje do předmětu Praxe učební s časovou dotací rovněž 2 hodiny týdně. Žáci se během školního roku učí3D modelování a vizualizaci.
 
Výuku lze rozdělit na následující tematické celky:
  • základy modelování,
  • 3D editace a optimalizace tvorby modelu,
  • základy vizualizace.
 
Výuka v tomto ročníku je doplněna o projektové úlohy z oblasti volného modelování složitějších sestav, které jsou samostatně zpracovávány žáky. Poslední projekt rovněž slouží jako certifikační a většina žáků po jeho zpracování získává celosvětově platný certifikát ze znalostí programu AutoCAD - 3D modelování.
Ve čtvrtém ročníku rovněž v rámci předmětu Praxe učební v časové dotaci 2 hodiny týdně budou žáci seznámeni s grafickým programem Autodesk Inventor a bude jim rovněž umožněno získat certifikát ze znalostí tohoto programu, rovněž po vytvoření certifikačního projektu.
Ve třetím a čtvrtém ročníku lze ještě absolvovat volitelný předmět 3D modelování a vizualizace v časové dotaci 1 hodina týdně. S předpokládaným využitím programu 3D Studio Max, který je určen k získání dovedností v oblasti realistické vizualizace.
  
Využití CAD programů ve výuce Konstrukčního cvičení
Konstrukční cvičení je součástí maturitního předmětu Stavba a provoz strojů vyučovaného ve třetím a čtvrtém ročníku. Slouží rovněž jako průprava pro maturitní předmět Praktická maturita.V každém ročníku jsou zpracovány tři projekty navazující na učivo předmětu Stavba a provoz strojů. Konstrukční projekty jsou na rozdíl od projektů volných vázány na výpočtovou část.
Ve třetím ročníku jsou na konstrukční cvičení určeny dvě vyučovací hodiny týdně. Žáci v každém ročníku zpracovávají projektovou dokumentaci obsahující výpočtovou zpráv, 2D výrobní dokumentaci a 3D model. Součástí výpočtové zprávy jsou i obrázky rovněž vytvořené pomocí programu AutuCAD a zpráva je zpracována textovým editorem MS Word.
Na projekty čtvrtého ročníku jsou určeny tři hodiny týdně. Projekty proti projektům třetího ročníku jsou doplněny i o fotorealistické zobrazení 3D modelových sestav. Smyslem projektového vyučování je hlavně příprava žáků na budoucí zaměstnání převážně v konstrukčních a projekčních kancelářích.
  
Školící středisko Autodesk Academia
Naše škola využila nabídku americké softwarové firmy Autodesk a založila nekomerční školící středisko Autodesk Academia.
Členství v tomto programu škole umožňuje získat za výhodných cenových podmínek poslední verze vybraných softwarových produktů pro studijní obory Strojírenská a elektrotechnická zařízení a Stavitelství. Jedná se například o programy AutoCAD, Autodesk Inventor Professional, 3ds Max, Autodesk Revit Architecture, AutoCAD Civil 3D aj.
Žákům školy, na které je založeno školící středisko, je umožněno získání zdarma studentských nekomerčních verzí zmíněných programů pro domácí přípravy. Další výhodou je přístup žáků a vyučujících k výukovým materiálům vypracovaných v rámci Autodesk Academia. Poslední důležitou činností školícího střediska je příprava žáků na získání celosvětově platných komerčních certifikátů na vyučované programy za velmi výhodných cenových podmínek. Vlastnictví certifikátů zvýhodňuje absolventy nejen na trhu práce, ale i po přijetí na vysokou školu.
  
CERTIFIKÁT:
Certifikát Certifikát

Vypracoval ing. Stanislav Kučera, 30. 10. 2012KONSTRUKČNÍ MODELOVÁNÍ

(kliknutím na obr. se otevře větší náhled)
Čepová spojka Ovečka SEZ4 Střižná pojka Přibyl SEZ3 11-12 Šroubový zvedák Bubela SEZ4 11-12
Ovečka SEZ 4 Přibyl SEZ 3 Bubela SEZ4
Šroubový zvedák Janošťák SEZ4 Uchycení háku Kamenec SEZ4 Uložení háku Pavlů SEZ4
Janošťák SEZ4 Kamenec SEZ4 Pavlů SEZ4

VOLNÉ MODELOVÁNÍ

Fotogalerie volného modelování
Fotogalerie